MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

Képzés

A többciklusú képzési rendszer

A Bolog­na-fo­lya­mat ­célja ­az euró­pai fel­ső­ok­ta­tás éssze­rű har­mo­ni­zá­ció­ja. ­E folya­mat ered­mé­nye­kép­pen ­a Bolog­nai Nyi­lat­ko­za­tot alá­író orszá­gok fel­ső­ok­ta­tá­si rend­sze­rei ­egy ­nagy euró­pai rend­szer, ­az Euró­pai Fel­ső­ok­ta­tá­si Tér­ség része­i­vé vál­nak 2010-­ig.

A tagor­szá­gok fel­ső­ok­ta­tá­si rend­sze­rei közöt­ti átjár­ha­tó­ság, ­a kép­zé­si pro­gra­mok közöt­ti sza­ba­dabb moz­gás ­csak ­néhány ­a több­ci­klu­sú kép­zés elő­nyei ­közül. ­Az egy­sé­ges­sé ­váló Euró­pá­ban ­egyre töb­ben készül­nek kül­föl­di tovább­ta­nu­lás­ra, mun­ka­vál­la­lás­ra. ­Emiatt szük­ség ­van ­egy ­olyan egy­sé­ges rend­szer­re, amely­ben min­den­ki ­tudja, ­hogy ­az ­adott okle­vél ­és ­a vég­zett­ség ­mire jogo­sít.

Mit jelent a többciklusú képzési rendszer?

Az egy­sé­ges Euró­pai Fel­ső­ok­ta­tá­si Tér­ség­hez tör­té­nő csat­la­ko­zást szol­gá­ló több­ci­klu­sú kép­zés (­alap-, mes­ter ­és dok­to­ri kép­zés) ­több válasz­tá­si lehe­tő­sé­get ­teremt, ­ezzel ­több ­időt hagy­va ­a hall­ga­tók­nak tanul­má­nyaik ­során képes­sé­ge­ik felis­me­ré­sé­re.

Alapképzés »
Az ­első kép­zé­si ­szint, mely 6-8 félé­ves. ­Fő ­célja, ­hogy lehe­tő­vé ­tegye ­a mun­ka­erő­pia­con ­való elhe­lyez­ke­dést biz­to­sí­tó diplo­ma meg­szer­zé­sét, ­ezért ­az alap­kép­zés ­során ­a gya­kor­la­ti kép­zés ­kap ­nagyobb hang­súlyt. Ugya­nak­kor meg­fe­le­lő elmé­le­ti ala­po­zást ­nyújt ­a tanul­má­nyok foly­ta­tá­sá­hoz mes­ter­kép­zé­si ciklus­ban.

Mesterképzés »
A máso­dik, ­az alap­kép­zés­re ­épülő ­ciklus ­álta­lá­ban 2-4 félé­ves, ­mely spe­cia­li­zál­tabb vég­zett­sé­get ­ad, ­nagyobb elmé­le­ti hang­súl­lyal. ­A mes­ter­kép­zés ­az ­előző, alap­kép­zés­ben elsa­ját­ított isme­re­tek ­után töb­bi­rá­nyú sza­ko­so­dás­ra ­ad lehe­tő­sé­get. ­A több­ci­klu­sú rend­szer elő­nye, ­hogy bizo­nyos sza­ki­rá­nyú alap­kép­zés ­után ­nem ­csak ­az ­adott szak­te­rü­let­hez tar­to­zó mes­te­ri ­szint elvég­zé­sét enge­di ­meg. ­Azaz ­pl. ­humán alap­kép­zett­sé­gű­ek­nek ­is lehe­tő­sé­gük ­van ­a köz­gaz­da­ság­tu­do­mány vala­mely szak­te­rü­le­tén elvé­gez­ni ­a mes­ter­kép­zést, ­ha meg­fe­lel­nek ­a fel­vé­te­li köve­tel­mé­nyek­nek.

Doktori képzés »
A har­ma­dik, ­három ­éves ­ciklus ­a tudo­má­nyos foko­zat meg­szer­zé­sé­re ­készít ­fel.

E folya­ma­tot követ­ve ­a MOME is átala­kí­tot­ta kép­zé­si kíná­la­tát. A 2007/2008 tanév­től elindultak a BA szakok, a 2010/2011 tanévben pedig a mesterképzések. Az egyetem Doktori Iskolája DLA művészeti doktori oklevél kiadására jogosult.

A MOME által kiadott egye­te­mi okle­ve­le­ket elis­me­rik ­egész Euró­pá­ban. ­Az okta­tás diá­ko­ri­en­tált ­és ­az okta­tás­szer­ve­zés ­az euró­pai kre­dit­rend­szer alap­ján műkö­dik, ­mely lehe­tő­vé ­teszi ­a ­modern okta­tá­si-ta­nu­lá­si mód­sze­rek beve­ze­té­sét ­és ­a diá­kok mobi­li­tá­sát intéz­mé­nye­ken ­belül ­és ­között.