MOME - Moholy Nagy Művészeti Egyetem

   

 

PhD program

Művészettudomány (designelmélet) PhD / PhD in Arts (Design Theory)
Designkultúra-tudományi Tagozat /  PhD Programme in Design Culture Studies

Az akkreditált tagozat speciális kutatási területe a designkultúra-tudomány (design culture studies), programvezetője Szentpéteri Márton PhD habil. egyetemi docens. A doktori képzés államilag támogatott vagy költségtérítéses formában, a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni képzési rend szerint vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Az egyéni kutatási témák befogadásakor a Doktori Tanács nyomatékkal támogatja, illetve határozottan előnyben részesíti a MOME PhD-tagozat akkreditált kutatási és oktatási profiljába illeszkedő kutatási terveket.

Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik designelmélet vagy a képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken. A felvétel elsődleges kritériuma a – jól dokumentálható – tudományos, illetve szakmai elkötelezettség. A csoportos képzés csak nappali tagozatos képzés lehet. A csoportos doktori képzés a doktori fokozat eléréséhez szükséges tudásszint és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő.

A csoportos doktori képzés keretében a doktorandusz
a) szervezett művészeti, ill. tudományos továbbképzésben vesz részt,
b) tudományos kutatómunkát végez,
c) tudását és szakmai fejlődését segítő oktatási és oktatásszervezési feladatokat láthat el.

A doktorandusz felkészülését a témavezető irányítja. A témavezető tudományos, illetve művészeti fokozattal, vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre.

A doktorandusz külföldi részképzésben is részt vehet. A részképzésben olyan, a témavezető által jóváhagyott munkaprogram alapján tanul, illetve kutat, amelyik biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét az anyaegyetem doktori képzési programjában. A külföldi részképzés időtartama a doktori képzés időtartamába beszámít, a hallgatói jogviszony nem szünetel. A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni, az eljárásban részt vevőt doktorjelöltnek hívjuk. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt doktori képzésben, s a fokozatszerzésre egyénileg készült fel.

Az értekezés az eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, vagy az eljárás megindítását kimondó döntés után két éven belül nyújtható be.